Kontakt z nami - kliknij tutaj

Twój koszyk - Suma: 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin sklepu (hurtowni online) Globalimport.pl

§ 1

Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.globalimport.pl, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Hurtownią jest firma Max-impex – spółka cywilna P.Wojtacha, T.Wojtacha z siedzibą: ul Ametystowa 16, 62-500 Konin , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Konina pod numerami 017079/02, 017445/03, 017055/02, NIP 665-28-11-851. Firma Max-impex ustanawia niniejszy Regulamin na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2 Uwagi ogólne

 1. W niniejszym sklepie internetowym prowadzi się wyłącznie sprzedaż dla podmiotów, które składają zamówienia w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Fakt złożenia zamówienia utożsamiany będzie z deklaracją zamawiającego, że towar jest nabywany w związku z jego działalnością gospodarczą.
 2. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w formie elektronicznej, warunki tych umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz gwarancyjnego, a także zasady ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży Towarów.
 3. Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Strony umowy sprzedaży.
 4. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia Towarów zawartych na stronie są zdjęciami wyłącznie poglądowo-informacyjnymi. Towary dostępne w kilku wzorach lub kolorach są sprzedawane w miksie. Wszelkie uwagi dotyczące szczegółów zamówienia np.wyboru koloru lub wzoru poszczególnych towarów, należy zgłaszać drogą telefoniczną lub na adres e-mail sklep@globalimport.pl niezwłocznie po złożeniu prawidłowego zamówienia nie później niż do godziny 10.00 dnia następnego. W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja zamówienia ściśle z dodatkowymi wytycznymi zgłoszonymi przez Kupującego Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaniechania realizacji poszczególnych pozycji zamówienia których dotyczy dodatkowy opis.
 5. W związku z tym, że towar sprzedajemy na bieżąco, nie wszystkie artykuły widniejące na stronie są dostępne w momencie składania zamówienia. Sprzedający wysyła towary dostępne w danej chwili, o czym Kupujący będą informowani w e-mailu.
 6. Minimalne zamówienie przyjęte przez Sklep do realizacji nie może być niższe niż 250 zł brutto bez kosztów transportu. Zamówienia towarów o niższej wartości nie będą przyjmowane do realizacji bez potrzeby informowania o tym Zamawiającego.

§ 3 Definicje

 1. Cennik – zestawienie Towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym z podaniem cen sprzedaży.
 2. Formularz Zamówienia – dokument określający wybrany przez Kupującego Towar, dane Kupującego (w szczególności imię i nazwisko/oznaczenie podmiotu nie będącego osobą fizyczną przez wskazanie jego nazwy i formy prawnej, adres zamieszkania/siedzibę, NIP), oznaczenie towaru, środków kontaktu z Kupującym, miejsce dostarczenia Towaru, adres do umieszczenia na fakturze VAT, jeżeli jest inny niż adres miejsca dostarczenia Towaru.
 3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego umożliwiający wstępne wyselekcjonowanie wybranego przez Kupującego Towaru.
 4. Kupujący – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Dla potrzeb zawierania umów na podstawie niniejszego regulaminu domniemywa się, że składający zamówienie ma pełną zdolność prawną i do czynności prawnych.
 5. Obsługa Klienta – jednostki obsługujące Kupujących.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego o nazwie GLOBALIMPORT (www.globalimport.pl).
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy o adresie www.globalimport.pl umożliwiający prezentację i sprzedaż Towarów, przy pomocy którego Sprzedawca proponuje zawarcie umowy w postaci zaproszenia do składania zamówień; prowadzony w języku polskim.
 8. Sprzedawca – Max-impex - spółka cywilna P.Wojtacha, T.Wojtacha z siedzibą w Koninie przy ul. Ametystowa 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Konina pod numerami 017079/02, 017445/03, 017055/02, NIP 665-28-11-851.
 9. Towar – produkty stanowiące własność Sprzedawcy, prezentowane przez niego w Sklepie Internetowym, do których należą m.in. artykuły wielobranżowe, artykuły upominkowe, artykuły dekoracyjne.
 10. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym przy wykorzystaniu Sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające rodzaj i liczbę Towaru.
 12. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nieoczekiwane, niemożliwe do zapobieżenia (np.: kataklizmy, wojny, rozruchy, zaburzenia społeczne).
 13. Zdarzenie losowe niezależne od Strony rozumie się zdarzenia, którym Strona zapobiec nie mogła (np.: strajki, brak wykonania usługi przez podmiot dostarczający przesyłkę, nienależyte wykonanie zobowiązania przez poddostawców Sprzedającego, pożar, odcięcie zasilania).

§ 4 Zawarcie umowy

 1. Czynności techniczne Kupującego Zawarcie Umowy powinno być poprzedzone następującymi czynnościami technicznymi Kupującego:
  • Wpisaniem danych osobowych oraz danych transakcyjnych do wysyłki Towaru lub uprzednim zarejestrowaniem się w portalu sklep.globalimport.pl
  • Dokonaniem wyboru Towarów spośród Towarów prezentowanych w Sklepie.
  • Skompletowaniem zamówienia poprzez dodanie wszystkich wybranych Towarów do Koszyka.
  • Prawidłowym wypełnieniem Formularza Zamówienia.
  • Wyborem sposobu płatności i zapłatą za Towar, w przypadku dokonywania płatności w formie przelewu elektronicznego.
 2. Tryb zawarcia Umowy
  • Zawarcie Umowy następuje poprzez przesłanie przez Kupującego wypełnionego w formie elektronicznej Formularza Zamówienia i potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
  • Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia drogą elektroniczną, niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po zarejestrowaniu Zamówienia. Brak potwierdzenia realizacji zamówienia w tym terminie oznacza brak przyjęcia do realizacji.
  • Formularze przesłane przez Kupującego w niedzielę oraz dzień ustawowo wolny od pracy są rozpatrywane przez Sprzedawcę w celu ich potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach.
  • Sprzedawca nie rozpatruje Formularzy Zamówień wypełnionych nieprawidłowo.
  • W przypadku, o którym mowa w pkt 4 Sprzedawca odmawia zawarcia Umowy i niezwłocznie powiadamia o tym Kupującego drogą elektroniczną.
  • W przypadku, gdy Kupujący wybierze formę płatności „przelewem” zawarcie umowy następuje w chwili wpływu całej kwoty na rachunek Sprzedającego. Płatność przelewem winna być dokonana najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 3. Cena
  • Strony wiąże cena obowiązująca w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
  • Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT, tj. są cenami brutto.
  • Sprzedawca uprawniony jest do zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru aż do uiszczenia całości kwoty zamówienia i jego wydania nabywcy.

§ 5 Sposób i termin płatności

 1. Zapłata wartości zamówienia może być dokonana przelewem za pośrednictwem instytucji finansowej wskazanej przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 2. Przy wyborze formy dostawy kurierem, możliwa jest opcja „Płatność przy odbiorze”.
 3. Dowód sprzedaży stanowi faktura VAT lub paragon.

§ 6 Anulowanie zamówienia

 1. W przypadku, gdy Towar nie został przekazany podmiotowi go dostarczającemu „firmie kurierskiej” i nie zachodzą inne do tego przeszkody, Kupujący może odstąpić od Umowy poprzez anulowanie Zamówienia drogą elektroniczną pod adresem sklep@globalimport.pl
 2. O udanym anulowaniu lub niemożności anulowania zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną.

§ 7 Dostawa towaru

 1. Sposób dostawy
  • Towar zostaje dostarczony do miejsca wskazanego przez Kupującego w Formularzu zamówienia za pośrednictwem podmiotu dostarczającego przesyłkę.
  • Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dostawa Towaru odbywa się zgodnie z procedurą podmiotu dostarczającego przesyłkę. 2. Koszt dostawy 1. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej koszty dostawy Towaru ponosi Kupujący.
 2. Sprzedawca informuje Kupującego o kosztach dostawy w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia oraz dodatkowo w podsumowaniu zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 3. Załączniki Sprzedawca oprócz Towaru dostarcza Kupującemu, według jego wyboru, fakturę VAT lub paragon.
 4. Termin dostawy
  • Termin do wydania Towaru rozpoczyna bieg z pierwszym dniem roboczym po dniu zawarcia Umowy, jak również po spełnieniu przez Kupującego innych zobowiązań, o ile takowe Kupujący na siebie przyjmie.
  • Termin do wydania Towaru wynosi: 1) do 7 dni w przypadku Towarów znajdujących się w magazynie.
  • Termin liczony jest w dniach roboczych. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin do wydania Towaru upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
 5. Odbiór Towaru
  • Kupujący kwituje odbiór towaru w liście przewozowym (o ile przesyłka wymaga takiego potwierdzenia) bądź w inny sposób wymagany przez podmiot dostarczający towar.
  • Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi ryzyko związane z posiadaniem i używaniem Towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
 6. Kontrola i procedura reklamacyjna
  • Sprzedawca zapewnia zgodność sprzedanego Towaru z ustaloną w Umowie specyfikacją (rodzajem, ilością). Sprzedawca zapewnia ponadto całość i nienaruszalność opakowania przedmiotu sprzedaży.
  • Przy odbiorze Towaru, w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę, Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu, całości, kompletności, nienaruszalności i zgodności przesyłki ze stosowną specyfikacją ustaloną w Umowie (rodzajem, ilością) oraz zgodności zapisów wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT lub paragonu.
  • W przypadku stwierdzenia naruszenia należytego stanu, całości, kompletności, nienaruszalności przesyłki Kupujący: 1) spisuje w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę protokół szkodowy określający rodzaj i zakres naruszenia należytego stanu, całości, kompletności lub nienaruszalności przesyłki. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez Kupującego i podmiot dostarczający przesyłkę. Sporządzenie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń przez Kupującego, 2) natychmiast, nie później niż następnego dnia roboczego informuje Sprzedawcę o tym fakcie na piśmie w formie listu poleconego bądź telefonicznie.
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią Umowy lub fakturą VAT / paragonem a dostarczonymi Towarami, Kupujący natychmiast informuje Sprzedawcę na piśmie w formie listu poleconego lub drogą mailową o istniejącej rozbieżności.
  • Wszelkie badania/kontrole będące wynikiem żądania Kupującego sformułowanego po zawarciu Umowy, wykonywane są na jego koszt. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonych działań, iż Sprzedany Towar ma wady, za które odpowiada Sprzedawca, poniesione przez Kupującego koszty podlegają zwrotowi. Warunkiem zwrotu kosztów jest zgoda Sprzedawcy na przeprowadzenie badań/kontroli i udokumentowanie fakturą poniesionych kosztów.
 7. Opóźnienie dostawy
  • W przypadku, gdy Strona nie może wykonać zobowiązania niepieniężnego w uzgodnionym terminie lub gdy z okoliczności wynika, że termin wykonania zobowiązania prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany, Strona opóźniająca się ze świadczeniem niezwłocznie informuje drugą Stronę o tym fakcie, jak również wskazuje okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie zobowiązania.
  • W informacji, o której mowa w ust. 1 Strona zobowiązana jest wskazać nowy termin do spełnienia świadczenia.
  • W przypadku zwłoki, tj. niespełnienia lub nienależytego spełnienia świadczenia w terminie wskutek zawinionego działania (zaniechania) Strony, druga Strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin (na zasadach pkt 4) do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy. Przyjęcie do wiadomości informacji, o której mowa w pkt 1 i 2 (tj. brak sprzeciwu w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania) oznacza zgodę na wykonanie zobowiązania w terminie podanym w informacji. W przypadku braku akceptacji nowego terminu realizacji zamówienia umowa rozwiązuje się. Sprzedający może odstąpić od umowy, gdy nie będzie mógł wywiązać się ze swego zobowiązania. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Kupującego podając przyczynę niewykonania zobowiązania i o ile płatność już nastąpiła zwrócić to co świadczyła druga strona.
  • Wyznaczony Sprzedawcy dodatkowy termin do spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 3 nie może być krótszy niż: * 14 dni roboczych – w przypadku Towarów znajdujących się w magazynie W przypadkach opisanych powyżej Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu jak najszybszego spełnienia swojego świadczenia.
  • W przypadku opóźnienia w odbiorze świadczenia przez Kupującego, Sprzedawcy przysługuje prawo określenia nowego terminu spełnienia świadczenia – stosownie do ust. 1-3.
  • W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym Kupujący ponosi koszt ponownego dostarczenia Towaru do swej siedziby lub innego miejsca spełnienia świadczenia; na wyraźne żądanie Kupującego, wyrażone w formie pisemnej, które dotrze do Sprzedającego najdalej na 3 dni przed wysłaniem przesyłki, Sprzedawca umożliwi Kupującemu odebranie sprzedanego Towaru z siedziby Sprzedawcy.
  • W przypadku braku dwukrotnego odbioru towaru przez Kupującego w miejscu przez niego wskazanym Sprzedawca może od umowy odstąpić, koszty dostawy i ewentualna szkoda po stronie Sprzedawcy obciąża Kupującego.


§ 8 Informacje o statusie realizacji zamówienia

 1. Jeżeli wysyłka Towaru jest realizowana przez firmę kurierską to Kupujący ma możliwość uzyskania informacji o statusie złożonego przez siebie Zamówienia. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu pozyskaniu stosownej informacji.
 2. Kupujący może zgłaszać pytania i uwagi dotyczące realizacji Zamówienia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@globalimport.pl bądź pisemnie.

§ 9 Niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę

 1. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia na rzecz Kupującego z tego powodu, że Towar nie jest dostępny bądź z innej przyczyny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadamia o tym Kupującego i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Umowy, w sposób określony w §14 Regulaminu za zwrotem Towaru na koszt Sprzedawcy.

§ 10 Roszczenia

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną Kupującemu; kwota odszkodowania nie może być wyższa niż wartość ceny sprzedaży netto.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa przez sześć miesięcy od chwili wydania towaru Kupującemu. Wykonując swe uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Kupujący powinien niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni od wykrycia wady powiadomić o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres sklep@globalimport.pl. Sprzedawcy przysługuje wybór bądź wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny, rozwiązania umowy bądź też naprawy towaru. O swym stanowisku co do realizacji praw Kupującego z tytułu rękojmi winien on Go powiadomić w terminie 7 dni roboczych od wpływu zgłoszenia reklamacyjnego, a o ile nie będzie to możliwe powiadomić go o przyczynie opóźnienia i podać nowy termin rozstrzygnięcia reklamacji. Dla rozpatrzenia reklamacji wystarczająca jest droga elektroniczna. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany wysłać mu na swój koszt towar, którego reklamacja dotyczy. W takim przypadku termin do zajęcia stanowiska wynosi 7 dni roboczych od dostarczenia przesyłki. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszt przesyłki podlega zwrotowi. W przypadku odmowy jej uwzględnienia towar będzie zwrócony kupującemu w terminie 7 dni od przesłania przez niego takiego żądania, które musi być zgłoszone nie później niż w ciągu 30 dni od zajęcia stanowiska w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku żądania zwrotu towaru będzie on zwrócony po opłaceniu kosztów. Brak zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska, co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji w podanych wyżej terminach oznacza jej rozstrzygnięcie zgodnie z żądaniem Kupującego zawartym w reklamacji.

§ 11 Zwolnienie od odpowiedzialności (zdarzenia losowe i siła wyższa)

 1. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia siły wyższej, zdarzenia losowego bądź innego przypadku wyłączającego zawinienie Strony nie stanowi podstawy dla wysuwania w stosunku do niej roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której siła wyższa, zdarzenie losowe czy inny przypadek wyłączający jej odpowiedzialność zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności stosownie do postanowień § 7 ust. 7 „Opóźnienie dostawy”.
 2. Postanowienia jednostki redakcyjnej „Opóźnienie dostawy” znajdują odpowiednie zastosowanie.

§ 12 Pozostałe prawa i obowiązki Stron Umowy

 1. Kupującego
  • Kupujący zobowiązany jest:
   • korzystać ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
   • podać prawdziwe dane (informacje osobowe) w Formularzu Zamówienia,
   • nie korzystać ze Sklepu w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 2. Kupujący oświadcza, że wszystkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze Sklepu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
  • Sprzedawcego
   • Sprzedawca ma prawo czasowego zawieszenia proponowania zawarcia Umowy w Sklepie określonych Towarów w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
   • Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych związanych z dokonaniem płatności.
   • Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby jego świadczenia były wykonane z należytą starannością oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy (a także w przyszłości za zgodą Kupującego – co do następnych Umów) oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do jej realizacji, jakie zostają określone w Formularzu Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Kupującego przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Wszelkie inne dane niż określone w ust. 2 mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Kupującego, z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
 4. Dane osobowe Kupującego mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.
 5. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na przekazywanie podmiotom trzecim współpracującym ze Sprzedawcą przy realizacji Umowy danych osobowych Kupującego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 6. Sprzedawca zapewnia Kupującemu prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony Sklepu.

§ 14 Spory

 1. W przypadku powstania sporu w związku z wykonywaniem Umowy, Strony Umowy dążą do polubownego rozstrzygnięcia sporu.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Przesłanie przez Kupującego Formularza Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
 2. Regulamin nie narusza praw Kupującego wynikających z przepisów: ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) o sprzedaży, gwarancji i rękojmi, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm).
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą jednakże zamówień skutecznie złożonych przed datą ich ogłoszenia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2012r.

PLIKI COOKIES

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy,

Czytaj więcej Zezwalaj na Ciasteczka Zabroń Ciasteczek Zamknij

Polub nas na facebooku